Hovedside | Nyheter | Satser | Kontakt oss | Nyttige linker | Vefsna
Nyheter

Sjekk årets skatteavregning for mulige feil
(23.12.2008) Skatteavregningene for 2007 har kommet. Og mange av dem inneholder feil! Skatteetaten melder nå at de selv vil korrigere dobbelt oppføring av jordbruksformuen, og skattyter vil få nytt skatteoppgjør. Men – det kan være flere feil. Det er derfor helt nødvendig å kontrollere alle skatteavregningene
Vi har fått vite at mange skattytere som har levert selvangivelse via Altinn har fått skatteavregning med dobbel ligningsverdi for gardsbruk. Dette vil kunne gi for høy formuesskatt, det er derfor viktig å kontrollere skatteavregningen mot innlevert selvangivelse og egen skatteberegning ! Skatteetaten har nå meldt at de vil rydde opp i denne feilsituasjonenog at skattyter vil få nytt skatteoppgjør. Det er naturligvis en fare for at skatteetaten ikke finner alle selvangivelser med denne feilen, eller at de gjør nye beregningsfeil ny tolking av selvangivelsene. Her gjelder det å følge med.

Men regnskapskontor har meldt at det også forekommer andre feilsituasjoner, der beløp har blitt ført opp to ganger i den selvangivelsen som Skatteetaten har benyttet som grunnlag for skatteberegningen. Disse observasjonene er foreløpig sporadiske, men gjør det enda mer viktig å kontrollere avregningene.

Når det gjelder dobbelt oppføring av jordbruksformue er årsaksforholdet følgende:

Post 4.3.5 Annen fast eiendom i 2006 skulle i 2007 splittes opp i

- Post 4.3.5 EiendomuAvkastning

- Post 4.3.5 Forretningseiendom

- Post 4.3.5 Gardsbruk

- Post 4.3.5 RF-1189

- Post 4.3.5 Tomt

Feilen har oppstått ved levering fra fagsystem til Altinn, og kan ha oppstått ved levering fra flere økonomisystem blant annet Agro Økonomi og Duett økonomisystem. Nedenfor beskriver vi hva som har skjedd ved levering fra Duett økonomisystem:

De aller første ukene etter at Duett var klargjort for Altinn ultimo februar, fikk Duett-brukeren ingen automatisk hjelp av Duett til å plassere formuen vedr. gårdsbruk på riktig variant av den nye, oppsplittede post 4.3.5. Regnskapsfører la derfor verdien sannsynligvis inn på riktig variant. Formuen lå ganske sikkert ikke dobbelt når regnskapfører signerte selvangivelsen i Altinn.

Etter et par uker kom Duett med funksjon for å hente 2006-verdien automatisk. Denne hente-funksjonen ble forsøkt laget så intelligent at den tolket det som regnskapsfører hadde skrevet i 4.3.5-feltet Hva slags eiendom. I mange tilfelle tolket Duett korrekt, og beløpet ble hentet til riktig variant av nye 4.3.5. I andre tilfelle var tolkingen mangelfull eller umulig å utføre, og verdien for gårdsbruket ble lagt i feil felt. Etter ennå et par uker kom med Duett med ytterligere forbedring av tolkerutinen og fra og med denne versjonen mener vi at de fleste selvangivelser fikk overført formuen for gårdsbruk til riktig post.

Uansett feil eller riktig variant: Duett-brukeren har i denne perioden påsett at verdien av gårdsbruket var oppført én - 1 - gang i selvangivelsen og har deretter signert.

Fra og med Altut-versjonen av Duett, fikk vi en ny situasjon. For nå kunne regnskapsfører observere evt. dobbeltoppføring av formuen. Vi må derfor tro at oppgaver innsendt etter ca 15. april har korrekte opplysninger her.

Hvordan har skatteetaten behandlet disse oppgavene? Når systemene til etaten ikke fant at post 4.3.5 var utfylt med beløp som burde stått der, har de altså lagt inn dette UTEN å sjekke om beløpet allerede befinner seg på en annen 4.3.5-variant !

Nye leieverdier for kårboliger i 2008
(23.12.2008) Vi er kjent med at skatteetaten vil innføre nye retningslinjer for fastsettelse av leieverdier på kårboliger allerede fra 2008. Dette betyr at oppgavegiver må kjenne faktorene bolig/bruksareal, boligstandard og avstand fra nærmeste servicesenter (kommunesenter/-administrasjon).
Skatteetaten anslår selv at det finnes omlag 17.000 kårboliger. Det er således et betydelig antall boliger som skal vurderes i forhold til nye prinsipper for fastsettelse av leieverdier. Skatteetatens metode for beregning av leieverdier er sjablonbaset, og vil være enkelt å praktisere. Faktorene som legges til grunn er:

bruksareal
standard
beliggenhet
Bruksareal defineres som gulvareal i rom med minst 190 cm takhøyde, og ved skråtak medregnes areal som tilfredsstiller denne takhøyden. Piper og kanaler over 0,5 m2 regnes ikke med. Med lav standard menes at boligen ikke har innendør toalett og/eller dusj/bad. Avsides beliggenhet defineres som beliggenhet minst 15 km fra kommunesenteret.

Leieverdiene beregnes deretter slik:

Boliger mindre enn 60 m2 gir leieverdi på 12.000 kroner årlig.

Boliger mellom 60 og 100 m2 gir leieverdi på 18.000 kroner årlig

Boliger over 100 m2 gir leieverdi på 24.000 årlig.

Leieverdiene reduseres med 25% dersom en av faktorene standard eller beliggenhet er oppfyllt og med 40% dersom begge faktorer er oppfyllt.

For å kunne beregnet leieverdien for 2008 må derfor opplysningen om bruksareal, standard og beliggenhet gis til regnskapsfører eller annen person som skal rapportere inn kåroppgavene i løpet av januar 2009. (For papirbaserte oppgaver er fristen 20. januar).

Les mer...
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Dokumenter/%C3%98konomi%20og%20skatt/Brev%20leie%20k%C3%A5rbolig%202008.pdf

Skattereformens pensjonsfelle
(10.12.2007) Foretaksmodellens regler om at personinntekten skal reduseres med gjeldsrenter til finansinstitusjoner, fører til at mange bønder får svært lav eller i verste fall ingen personinntekt. Norges Bondelag krever nå at denne regelen endres fra en "skal - regel" til en "kan - regel".

Les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/default.asp?WCI=ViewNews&WCE=291&DGI=15

Forhåndsutfylt selvangivelse også for næringsdrivende
(10.12.2007) I 2008 vil også selvstendig næringsdrivende få tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse, på lik linje med det lønnsmottakere og pensjonister har fått i noen år allerede. Den gamle fire siders selvangivelsen er dermed historie.

Les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/default.asp?WCI=ViewNews&WCE=290&DGI=15

Statsbudsjettet 2008 - Endringer i skatte- og avgiftsopplegget
(6.10.2007) Stoltenberg regjeringen har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2008. Vi har sett mere på de mest aktuelle endringene på skatte- og avgiftsområdet.


Generelle endringer:

Noen av overskriftene er linket til Ot.prp.nr 1.

Aksjerabatten fjernes:
Den såkalte aksjerabatten på 15% som i dag gis ved formuesberegning av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond foreslås fjernet fra og med 2008. Dette betyr at det blir mer lik skattemessig behandling av aksjer og andre formuesobjekter som obligasjoner og bankinnskudd.

Betydelig økte bunnfradrag i formuesskatten:
Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 220 000 kroner til 350 000 kroner for enslige og fra 440 000 kroner til 700 000 kroner for ektepar. Innslagspunktet i trinn 2 holdes nominelt uendret på 540 000 kroner. Regjeringen anslår at med dette vil om lag 180 000 færre personer betale formuesskatt, herav halvparten pensjonister.

Ligningsverdien øker, med unntak av landbrukseiendom og kraftverk:
Regjeringen foreslår at ligningsverdiene av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom unntatt landbrukseiendom og kraftverk økes med 10% fra 2007 til 2008.

Formuestillegg i 80% regelen skjerpes:
I dag skal formuesskatten nedsettes dersom formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt overstiger 80% av skatteyters alminnelige inntekt. Skatteyter må allikevel betale 0,6% skatt av nettoformue over 1 million kroner. Denne satsen foreslås økt til 0,8%. Det foreslås også at aksjeinntekter i sin helhet skal inngå i inntektsgrunnlaget som 80% regelen bygger på fra 2008. Grunnet skattereformen er det i dag kun den uskjermede delen av aksjeinntektene som inngår.

Ny individuell pensjonsordning:
Som tidligere varslet gjeninnføres det en ny IPA ordning. Det skal gis et årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 15 000 kroner. Siden innestående midler er fritatt for formuesskatt, kan det heller ikke innbetales et høyere beløp enn et beløp som, sammen med kostnader, ligger innenfor fradragsrammen.

Fradraget for fagforeningskontigent øker:
Regjeringen øker fagforeningsfradraget med 450 kroner i 2008, til 3 150 kroner.

Tillegget i foreldrefradraget øker vesentlig:
Familier med to eller flere barn kan nyte godt av et økt foreldrefradrag på 10 000 kroner for hvert barn utover det første. Dermed kan du få 25 000 kroner for første barn, 40 000 kroner for nr. 2, 55 000 kroner for nr. 3 osv.

Trygdeavgiften (høy sats) øker:
Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende utenom primærnæringene med 0,3% i 2008. Dette gjøres i sammenheng med at fødsels- og adopsjonsrettighetene til denne gruppen forbedres fra og med samme tidspunkt.

Innslagspunkt toppskatt, minstefradrag, personfradrag:
Innslagspunkt for toppskatt klasse 1 og 2 øker med 5% (som er anslaget for lønnsveksten i 2008) til henholdsvis 420 000 kroner og 682 500 kroner. Det samme gjør minstefradraget som øker til 67 000 kroner. Personfradraget øker til 38 850 kroner.

Årlig fribeløp i arveavgift:
Det foreslås å innføre et årlig fribeløp for gaver tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved inngangen til kaldenderåret, dvs. 33 406 kroner i 2008. Fribeløpet erstatter arveavgiftslovens avgiftsfrihet for leilighetsgaver.


Endringer for landbruket:

Jordbruksfradraget øker:
I sammenheng med at regjeringen foreslår å øke grunnavgiften på fyringsolje foreslås det å øke bunnfradraget i jordbruksfradraget fra 45 000 kroner til 54 200 kroner. Det samme foreslaget gjøres gjeldende for de som har inntekt fra skiferproduksjon.

Tomtesalg - kapitalinntekt/personinntekt:
Regjeringen foreslår at gevinst ved salg av grunnareal i landbruket skattelegges som kapitalinntekt dersom samlet årlig gevinst er lavere enn 150 000 kroner. Dette vil komme små virksomheter i landbruket til gode.

Endrede forutsetninger for revisjon av skogverdier:
Etter gjennomgang av de reelle utslag av fjorårets revisjon av skogverdier har Regjeringen besluttet å redusere skogfaktoren fra 8 til 5, gjeldende fra 2008. Da det er for seint å gjøre noe med ligningen for 2006, foreslås det å redusere faktoren fra 8 til 4 for ligning 2007. Dette gjøres for å motvirke skatteøkningen i 2006 utover Regjeringens anslag.

Retaksering av leieverdiene for kårboliger:
Regjeringen opphever en instruks fra 1997, slik at regulering av leieverdi for kårboliger kan skje uavhengig av de generelle justeringene av ligningsverdi for fast eiendom. Skattedirektoratet gis fullmakt til å utarbeide nye retningslinjer for å fastsette brutto leieverdier for kårboliger. For å oppnå større grad av likebehandling av kårmottakere legges det opp til å øke de laveste leiene.

Hytteutleie blir mva pliktig fra 2008:
Regjeringen foreslår som tidligere varslet at det innføres merverdiavgift på næringsmessig utleie av fritidseiendom med lav merverdiavgiftssats på 8% fra 1. januar 2008. Dette gir da mulighet for å trekke fra merverdiavgift med 25% på oppføring og vedlikehold. Det foreslås samtidig å innføre merverdiavgift på formidlingstjenester knyttet til hytteutleie. Endringen må ses i sammenheng med nye uttaks- og justeringsbestemmelser i merverdiavgiftsloven som blir gjeldende fra 2008.

Les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=279&DGI=15

Eiendomstaksering på gårdsbruk - fremgangsmåte for taksering av boligdelen
(11.5.2007) Som kjent er eiendomsskatteloven endret fra og med 2007. Kommuner kan nå velge å ilegge eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Når det gjelder boliger på gårdsbruk er det slått fast at det kun er boligdelen som kan ilegges eiendomsskatt. Spørsmålet er hvilken prinsipper som skal legges til grunn ved taksering av bare en del av gårdsbruket. Advokat Mari Gjølstad og Svein Aalling redegjør i et notat, hvilken prinsipper Norges Bondelag mener bør legges til grunn.

Les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=257&DGI=15

Spørsmål og svar om skogtaksering
(11.5.2007) Landets skogeiere skal til ligningen for 2006 gjennomføre ny taksering av sine skogverdier. Vi erfarer at noen av reglene har vært gjenstand for tolkning. Samtidig observerer vi at regjeringen selv har bidratt til å skape usikkerhet om utslaget av de tildels betydelige økningene som denne takseringen viser seg å innebære. Det har den siste tiden vært reist spørsmål om dette temaet i Stortingets spørretime.

les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=256&DGI=15

Aksjeoppgaven og selvangivelsen: Ikke forsinkelsesavgift ved for sen levering
(11.5.2007) Lønnstakere og pensjonister som har behov for mer tid til å korrigere opplysninger i ”Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” vil ikke få forsinkelsesavgift hvis de leverer selvangivelsen og aksjeoppgaven innen 10. mai. Dette melder Skattedirektoratet i en pressemelding av 25. april. Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd er også utsatt tilsvarende til 10 mai. På forespørsel bekrefter Skattedirektoratet at næringsdrivende som har aksjer også får utsatt fristen for innbetaling av tilleggsforskudd til 10. mai.

Les mer...
http://regnskap.bondelaget.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=255&DGI=15

Driftsbygninger avskrevet etter 132 år
(1.2.2007) Det tar 132 år før en driftsbygning i landbruket er avskrevet etter dagens regler. – Den lave avskrivingssatsen er svært hemmende for investeringsevnen og gir stor likviditetsbelastning ved større investeringer, peker Norges Bondelag på.

Les mer...
http://www.bondelaget.no/nyheter/dbafile63525.html

Endringer i dokumentavgiftloven
(19.12.2006) I forslaget til skatteopplegget for 2007, Ot.prp.1 (2006-2007), er det foreslått endringer i dokumentavgiftsloven når det gjelder plikten til å betale dokumentavgift ved erverv av hus på fremmed grunn, samt når det gjelder dokumentavgift for samboere som overtar eiendom i forbindelse med samlivsbrudd.

1. Dokumentavgift ved erverv av bygg på fremmed grunn.
Det er foreslått endringer i dokumentavgiftsregelverket for å klargjøre de reglene som gjelder ved kjøp av bygninger på fremmed grunn. Endringen innebærer at det tas inn direkte i avgiftsvedtaket at festerett som overtas sammen med hjemmel til bygninger på fremmed grunn er avgiftspliktig. Forslaget innebærer ingen realitetsendring når det gjelder avgiftsberegningen.

Etter Dokumentavgiftsvedtaket § 1, skal det betales avgift ved enhver tinglyst hjemmelsovergang av fast eiendom. Avgiften skal beregnes etter salgsverdien. Ved tinglysing av festerett skal det som utgangspunkt ikke betales dokumentavgift. Ved overdragelse av bygg på fremmed grunn med tilhørende festerett for tomta, skal det imidlertid betales dokumentavgift. Avgiften skal da betales av den totale kjøpeslummen for eiendommen. Verdien av festeretten blir i denne sammenheng ansett som en integrert del av salgsverdien for den faste eiendommen.

2. Dokumentavgiftsfritak for samboere.
Det er foreslått å innføre dokumentavgiftsfritak for visse samboere ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom i forbindelse med samlivsbrudd. Etter dagens regler foreligger plikt til å betale dokumentavgift dersom en samboer overtar andel av fast eiendom fra den andre samboeren i forbindelse med samlivsbrudd. Ektefeller er imidlertid fritatt for slik avgift i forbindelse med skilsmisse, jr. dokumentavgiftsvedtaket § 8.

Fritaket for samboere er foreslått å gjelde ved overføring av tidligere felles bolig i forbindelse med samlivsbrudd. Andre eiendommer en felles bolig, f. eks fritidseiendom, omfattes ikke.

Med samlivsbrudd menes endelig opphør av samlivet ved at partene flytter fra hverandre eller ved død. Det regnes ikke som samlivsbrudd at partene for en tid bor fra hverandre på grunn av utdanning, jobb, opphold på institusjon eller liknende.

Fritaket gjelder kun for samboere som lever sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold. I tillegg må partene enten ha hatt felles adresse i folkeregisteret i minst to år forut for samlivsbruddet, eller ha, ha hatt eller vente felles barn.

Endringen vil tre i kraft fra 01.01.2007.

Forslaget vil bli gjennomført gjennom endring av dokumentavgiftloven § 8.

V/Jan H. BangenFlere nyheter - se Nyhetsarkiv
www.vefsna.noregnskap@vefsna.no • tlf 75 11 32 02 • fax 75 11 32 09